نوشته هایی با برچسب "باربری با کشتی"

شنبه 1 دسامبر 2018

حمل با کانتینر

کانتینر از دیدگاه مسئولیتهای متصدی حمل و بیمه گر همانطور که گفته شد، کانتینر پدیده جدیدی است در سیستم حمل و ...

ادامه مطلب